Doel

Het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de leden en andere belangstellenden in de breedste zin van het woord. De uitbreiding en verspreiding van kennis op dit gebied te bevorderen door voorlichting en publiciteit.


Activiteiten

  • Het uitgeven van een clubblad
  • Het houden van een fokkersdag / jong dierendag
  • Het houden van een tentoonstelling
  • Het houden van lezingen

Soorten leden

  • Ereleden
  • Leden
  • Jeugdleden (6 t/m 16 jaar)
  • Bestuursleden

Contributie

Bestaande leden betalen € 12,50 per jaar.

Nieuwe leden betalen € 12,50 per jaar als de aanmeldingsdatum ligt voor de inschrijving van de jaarlijkse tentoonstelling. Indien het aanmelden daarna plaats vindt betaalt het nieuwe lid per ingang van het daarop volgende kalenderjaar.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, indien niet voor 30 november schriftelijk is opgezegd.

Wilt u naast het lidmaatschap op de VPKV ook het blad KleinDier Magazine ontvangen? U kunt een abonnement op KleinDier Magazine nemen zonder lid van een bond te worden. Op de website van KLN vindt u een dergelijk abonnement terug onder de naam liefhebberslidmaatschap.

U kunt hier een proefnummer aanvragen.

Indien u ook lid wilt worden van een van de twee bonden (NBS of KLN) kan dat door dit formulier in te vullen en in te leveren bij onze secretaris. Bij het lidmaatschap hoort een abonnement voor KleinDier Magazine .

Contributiebedragen (per 2021)
(Let op! Dit bedrag is nog zonder het jaarlijkse abonnementsgeld voor VPKV)

Fokkersnummer seniorlid inclusief Kleindier Magazine:€55,50
Fokkersnummer gezinsleden zonder Kleindier Magazine:€19,50
Fokkersnummer jeugdlid (6 tot en met 16 jaar):€10,00
Liefhebberslidmaatschap inclusief Kleindier Magazine:€45,50
Ereleden en leden van verdienste (Kleindier Magazine):€36,50
Combinatienummer (extra):€3,00
Verenigingen/Tentoonstellingsorganisaties/Speciaalclubs:€23,00
Extra verzendkosten Kleindier Magazine buitenland:€12,00

Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op betaling via automatische incasso.
Bij acceptgiro betaling worden de bedragen met € 2,50 verhoogd.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december Bij ingang in de loop van het jaar betaalt een seniorlid met Kleindier Magazine een lager bedrag.

Voor meer informatie zie ook deze pagina over KLN of de website van KLN.


VPKV

De VPKV (Vlaardingse Pluimvee en Konijnenliefhebbers Vereniging) is opgericht in 1923.


Bestuur

Voorzitter:Hans Poot
Secretaris::Peter Verschoor
Penningmeester:Chris Mooij
TentoonstellingsSecretariaat:Jan Ham
Sponsoring:Fons van der Velden
Onderhoud & materiaal:Cees van der Marel
Website & IT:Roland Sellis
VPKV